Ammattilaisten valmennus

Kesän valmennusryhmät

Jär­jestämme val­men­nus­ryh­miä läpi kesän sekä pääkaupunkiseudul­la, Espoos­sa ja Helsingis­sä sekä Tam­pereel­la. Julkaisemme syksyn 2019 aikana kesän 2020 ryh­mien aikataulut paikat ja hinnat.

Asianhoito

Ulko­mail­la asuville jääkiekkoilijoille teemme asi­ain­hoitoa, joka käytän­nössä tarkoit­taa mah­dol­lisia koti­maan juok­se­via asioi­ta. Kysy lisää julia@seguromanagement.fi

Fysiikkavalmennus

Tar­joamme jääkiekkoilijoille sekä muiden lajien huip­pu-urheil­i­joille fysi­ikkaval­men­nus­ta. Seguro Train­ingin val­men­nuk­ses­sa otat seu­raa­van askeleen kohti lajin ehdo­ton­ta eli­it­tiä. Val­men­nuk­sen keskiössä on lajisi ja har­joi­tu­so­hjel­mat tehdään lajilähtöisesti sekä yksilön kehi­tysko­hteet huomioiden.

Meil­lä ei arvote­ta yksit­täisiä omi­naisuuk­sia tai treen­imuo­to­ja ylitse muiden vaan kan­natamme kul­taista keski­ti­etä eli mei­dän har­joi­tu­so­hjel­mamme koos­t­uu voima‑, nopeus‑, ketteryys‑, räjähtävyys- ja liikku­vu­ushar­joit­telus­ta kehon­huoltoa uno­hta­mat­ta. Tällöin saadaan tekemisen tulos siir­rettyä suo­raan jäälle.

Levon merkitys

Urheil­i­jal­la lev­on merk­i­tys kas­vaa entisestään kun yhdistetään treenaami­nen, pelit, matkus­t­a­mi­nen ja vapaa-aika. Täl­löin krop­pa on hyvin kuor­mit­tunut ja moni tarvit­see apua sen kaiken tas­apain­ot­tamiseen. Oikean­laisel­la treenaamisen, ravin­non ja lev­on yhdis­tämisel­lä on suuri vaiku­tus myös loukkaan­tu­mis­ten ennal­taehkäisyyn ja päivit­täiseen jak­samiseen arjes­sa. Treeneis­sä ja peleis­sä taas jos kuor­mi­tus on liian kova saat­taa se näkyä suo­raan tuloksissa.

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

Käytämme asi­akkail­lamme tässä apuna First­beat-hyv­in­voin­ti­ana­lyysia. First­beat­in Hyv­in­voin­ti­ana­lyysi kuvaa palau­tu­mis­esi riit­tävyyt­tä ja aut­taa
tun­nista­maan stres­saa­vat tek­i­jät työssä ja vapaa-ajal­la. Pie­nil­läkin muu­tok­sil­la voit paran­taa hyv­in­voin­ti­asi merkit­tävästi. Hyv­in­voin­ti­ana­lyysi arvioi unen laat­ua ja riit­tävyyt­tä sekä aut­taa löytämään ratkaisun parem­man palau­tu­misen saavut­tamisek­si. Se antaa sin­ulle tarvit­ta­vat tiedot urheil­i­jan fys­i­olo­gias­ta ja har­joit­telun vaiku­tuk­sista, jot­ta voimme opti­moi­da urheil­i­jan suori­tuskyvyn, vähen­tää loukkaan­tu­misia ja mak­si­moi­da kehityksen.

Mentaalivalmennus

Jot­ta sin­ul­la ei olisi huono­ja päiviä! Huip­pu-urheilus­sa erot ovat mar­gin­aal­isia ja kil­pailu on kovaa. Jokainen pelaa­ja on kuin huip­pu­un­sa viritet­ty soitin jol­loin
pienet erot ratkai­se­vat eikä huono­ja päiviä saa olla. Men­taali­val­men­nuk­ses­sa opit ole­maan parhaim­mil­lasi joka päivä!

Ravintovalmennus

Rav­in­to­val­men­nuk­ses­samme urheil­i­ja alkaa myös näyttää urheil­i­jal­ta ja yhdessä varmis­tumme siitä että treenaamiseen riit­tää kuitenkin ener­giaa ja tulok­sia syn­tyy. Usein ongel­mana on ettei osa­ta syödä kuten urheil­i­jan pitäisi. Ener­giaa tulee joko liian vähän tai se tulee vääristä lähteistä, jol­loin myös tulok­set kär­sivät. Rav­in­to­val­men­nuk­semme on raken­net­tu niin että urheil­i­jan ruokavalios­ta tulee sin­ulle elämän­ta­pa, jot­ta pysyt ener­gisenä ja opit myös naut­ti­maan ter­veel­lis­es­tä ruoas­ta. Ammat­ti­laisil­la treeni ja pelimäärät ovat niin suuria että oikean­laisel­la ravin­nol­la saa todel­lakin kil­pailue­t­ua mui­hin nähden.

Etävalmennus kauden aikana

Jot­ta kesän aikana saavute­tut tulok­set eivät häviä kau­den aikana, niin tar­joamme myös palvelua jos­sa ruokavalio, viikko­ryt­mi sekä oma­toimi­nen har­joit­telu tark­iste­taan tarpeen mukaan joko 2–3 kuukau­den välein.

Tar­joamme tätä palvelua muillekin kun kesä­val­men­nuk­ses­samme oleville. Uuteen kaupunki­in tai uuteen maa­han muut­ta­mi­nen voi aiheut­taa sen ettei tiedä, mitä kau­pas­ta pitäisi ostaa tai kan­nat­taako joka päivä käy­dä ulkona syömässä ja jos käy niin mitä syödä. Myös tree­ni­aikataulut on eri­laiset joka joukkueessa, jol­loin saat­taa tarvi­ta apua siihen pitäisikö tehdä vielä toinen treeni päivään tai mil­loin kan­nat­taisi pitää lep­oa ja tämän kaiken yhdistämiseen.

Ota seuraava askel urallasi