Joukkueille

Luennot

Luen­to­jen aihei­ta voi olla mm. rav­in­toasi­at, urheil­i­ja elämä tai men­taalipuolen asi­at kuten tavoit­teenaset­telu tai ryhmäpaine

Sosiaalinen Media

Sosi­aalisen medi­an aikakaudel­la on tärkeää, miten siel­lä käyt­täy­dytään ja varsinkin urheil­i­joille joi­ta jo nuores­ta pitäen seu­rataan jääkiekon ollessa julki­nen ammat­ti. Sosi­aalisen medi­an oikean­lainen käyt­tämi­nen voi myös jos­sain vai­heessa uraa helpot­taa esim. yhteistyö­sopimusten saamista. Tar­joamme sosi­aalisen medi­an käyt­tämiseen ohjen­uo­ria urheilijoille.

Jää ja oheisharjoitukset:

Voimme toteut­taa tai suun­nitel­la oheishar­joit­telua joukkueille sekä jääl­lä että sen ulkop­uolel­la. Varsinkin nuoret miehet kas­va­vat tietyssä iässä paljon ja hei­dän kehon­hallintansa on huonoa, tämä voi näkyä myös jääl­lä. Tar­joamme Bal­anssik­lu­bi­en kanssa yhteistyössä Fus­tra ™ ‑per­son­al train­ing tun­te­ja jos­sa pyritään nimeno­maan paran­ta­maan kehon­hallintaa ja liikkuvuutta

Nuorten voimavara-analyysit joukkueille

Laps­es­ta alka­en usein har­raste­taan mon­taa eri lajia ja usein täl­löin kokon­aiskuor­mi­tus kas­vaa suurem­mak­si kuin lapsi/nuori jak­saa jol­loin ollaan tilas­sa, johon kukaan van­hempi ei halu­aisi las­taan. Tar­joamme palvelua jos­sa yksilöl­lis­es­ti kar­toita­mme lapsen/nuoren
har­joi­tus­määrät sisältöi­neen kyse­ly­lo­mak­keen avul­la. Tämän jäl­keen analysoimme datan ja teemme suun­nitel­man, mikä olisi lapselle/nuorelle paras­ta sekä tämän jak­samisen että lajissa/lajeissa mah­dol­lisim­man opti­maalisen kehi­tyk­sen kannal­ta. Sit­ten tapaamme henkilöko­htais­es­ti nuoren ja tämän per­heen kanssa keskustel­lak­semme har­joit­telun ohjel­moin­nista.
Lapsen har­joit­telun ohjel­moin­ti on aivan yhtä tärkeää kuin ammat­ti­laisen, lajin har­ras­tamisen jatku­vu­u­den ja siinä kehit­tymisen kannal­ta. Kysy tar­jous julia@seguromanagement.fi.

Ota seuraava askel urallasi