Juniorivalmennus

Nuoren voimavara-analyysi

Laps­es­ta alka­en usein har­raste­taan mon­taa eri lajia ja usein täl­löin kokon­aiskuor­mi­tus kas­vaa suurem­mak­si kuin lapsi/nuori jak­saa jol­loin ollaan tilas­sa, johon kukaan van­hempi ei halu­aisi las­taan. Tar­joamme palvelua jos­sa yksilöl­lis­es­ti kar­toita­mme lapsen/nuoren har­joi­tus­määrät sisältöi­neen kyse­ly­lo­mak­keen avul­la. Tämän jäl­keen analysoimme datan ja teemme suun­nitel­man, mikä olisi lapselle/nuorelle paras­ta sekä tämän jak­samisen että lajissa/lajeissa mah­dol­lisim­man opti­maalisen kehi­tyk­sen kannal­ta. Sit­ten tapaamme henkilöko­htais­es­ti nuoren ja tämän per­heen kanssa. Lapsen har­joit­telun ohjel­moin­ti on aivan yhtä tärkeää kuin ammat­ti­laisen, lajin har­ras­tamisen jatku­vu­u­den ja siinä kehit­tymisen kannalta.

Kesän juniorivalmennusryhmät

Jär­jestämme junior­i­val­men­nus­ryh­miä läpi kesän sekä pääkaupunkiseudul­la, Espoos­sa ja Helsingis­sä sekä Tam­pereel­la. Julkaisemme syksyn 2019 aikana kesän 2020 ryh­mien aikataulut paikat ja hinnat.

Ota seuraava askel urallasi