Meistä

Luottamus on arvoistamme tärkein! 

Tästä sanasta yrityksemme nimikin juontaa juurensa. 

Julia Tolvanen

+358500 486640
julia@seguromanagement.fi

Julia on 8 vuot­ta sit­ten käynyt Per­son­al Trainer­in koulu­tuk­sen alan arvoste­tu­im­mal­la koulut­ta­jal­la. Per­son­al Train­ingia hän on tehnyt kun­toli­ikku­jille per­heyri­tyk­sessään Bal­anssik­lubeil­la koko tämän ajan, kuitenkin koko ajan enem­män siir­tyen urheil­i­joiden val­men­tamiseen, joka on hänelle into­hi­mo. Hei­dän per­heyri­tyk­sen­sä on Län­tisen-Uuden­maan suurin yksi­tyi­nen liikut­ta­ja. Heil­lä on 6 toimip­is­tet­tä, jois­sa on nyt 13 vuo­den ajan toimit­tu eli toisin­sa­noen hän on kas­vanut kuntosalilla. 

Julial­la on urheilus­sa judo­taus­ta ja hän on kil­pail­lut laps­es­ta asti judos­sa, ede­ten maa­joukkue­ta­solle asti. Ura ikävä kyl­lä lop­pui loukkaan­tu­miseen, mut­ta sen jäl­keen hän on val­men­tanut judon nuorten peruskurssia ensin yhden vuo­den apu­val­men­ta­jana ja tämän jäl­keen vas­tu­u­val­men­ta­jan omi­naisu­udessa kak­si vuot­ta. Julialle myön­net­ti­in myös Nuoren Suomen Vuo­den nuoriso­val­men­ta­ja palk­in­to hyvästä valmennuksesta.

Koulu­tuk­seltaan hän on läh­es valmis Bach­e­lor of Busi­ness Admin­is­tra­tion in Inter­na­tion­al Busi­ness sekä liikun­ta-alan koulu­tuk­sia hän on käynyt kestoltaan kaikkea viikon­lop­pukurs­seista vuo­den mit­taiseen Liikun­nanoh­jaa­jan peruskurssi­in. Osaamis­taan hän on syven­tänyt varsinkin rav­in­to- ja men­taali­val­men­nuk­sen puolel­la voimaval­men­nuk­sen ollessa jo hyvin vah­val­la pohjalla.

 

Joona Tolvanen

+35844 7227711
joona@seguromanagement.fi

Joona pelaa ammatik­seen jääkiekkoa. Fysi­ikkaval­men­nuk­sen suun­nit­telua ja val­men­tamista tehden samaan aikaan kesäaikana. Hän on pelan­nut jääkiekkoa 3 ‑vuo­ti­aas­ta asti ja on kolmes­ta jääkiekkoil­ev­as­ta pojas­ta van­hin ja täten ollut tien­raivaa­ja ja suuri tsemp­pari nuorem­mille veljilleen, jot­ka nyt pelaa­vat myös ammatikseen.

Joona on lop­putyötä vaille valmis liikun­nanoh­jaa­ja (AMK) jon­ka on suorit­tanut peli­u­ransa kanssa samaan aikaan. Hän kävi kak­si ensim­mäistä vuot­ta koulus­ta Vierumäel­lä Haa­ga-Helias­sa, joka on jääkiekkoon ja sen val­men­tamiseen foku­soitunut ammat­tiko­rkeak­oulun lin­ja. Viimeisen vuo­den hän kävi Lapin AMK:ssa kun siir­tyi pelaa­maan Rovaniemelle.

Hänen vahvu­usalueisi­in­sa kuu­luu nopeus- ja räjähtävyys­val­men­nus voimaval­men­nuk­sen ollessa myös vah­val­la poh­jal­la. Hänel­lä on pitkä kiekko­taus­ta ja tämä yhdis­tet­tynä koulu­tuk­ses­ta saa­tu­i­hin ped­a­gogisi­in taitoi­hin on hänen per­spek­ti­ivin­sä jääkiekkoilun laji- ja oheishar­joit­telu­un erit­täin hyvä. Hän on myös viime vuosi­na pere­htynyt luis­telu­val­men­nuk­seen. Meil­lä Segurol­la on myös hyvin laa­ja tii­mi liikun­ta-alan ammat­ti­laisia eri­lai­sista taus­toista. Tästä syys­tä koemme esimerkik­si yksilöl­liset fyy­siset haas­teet mah­dol­lisuute­na, kos­ka osaamis­po­h­jamme on hyvin laa­ja sekä ympäril­lämme on tii­mi ammat­ti­laisia eri­laisil­la vahvuuksilla.

Johanna Hellgren

Johan­na on liikun­ta-alan yrit­täjä, joka tekee laa­jasti yhteistyötä urheil­i­joiden, kun­toli­ikku­jien sekä senio­r­ili­ikku­jien kanssa. Hänel­lä on yli 20 vuo­den koke­mus liikunta-alalta.

Sami Hellgren

Sami on liikun­ta-alan yrit­täjä sekä urheil­i­joiden fysi­ikkaval­men­ta­ja. Hänel­lä on yli kah­denkymme­nen vuo­den koke­mus liikun­ta-alal­ta ja fysi­ikka­puolel­la hänen val­men­net­tavi­in­sa kuu­luu usei­ta eri lajien huippu-urheilijoita.

Noora Ekström

Noo­ra on Per­son­al Train­er, joka on eri­tyis­es­ti liikku­vu­u­teen pere­htynyt ja pääsään­töis­es­ti ohjaa Fus­traa sekä ryh­mille että yksilöille.

Ota seuraava askel urallasi