Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tieto­suo­ja-ase­tuk­sen (679/2016) mukainen selvi­tys henkilöti­eto­jen käsittelystä

Rekisterinpitäjä

Seguro Man­age­ment Oy
Y‑tunnus: 2976383–7
osoite: Pis­teen­polku 4
p. 0500486640
sähkö­posti: julia@seguromanagement.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Julia Tolva­nen
p. 0500486640
sähkö­posti: julia@seguromanagement.fi

Kaikissa henkilöti­eto­jen käsit­te­lyyn liit­tyvis­sä kysymyk­sis­sä ja omien oikeuk­sien käyt­tämiseen liit­tyvis­sä tilanteis­sa rek­isteröi­tyä kehote­taan otta­maan yhteyt­tä edel­lä mainit­tuun yhteyshenkilöön.

Henkilörekisteri

Asi­akas­rek­isteri

Henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rek­isteröi­dyn ja rek­ister­in­pitäjän väli­nen sopimus­suhde — Rek­ister­in­pitäjän lak­isääteis­ten velvoit­tei­den toteut­ta­mi­nen — Rek­ister­in­pitäjän oikeutet­tu etu ‑Elin­tärkei­den etu­jen suo­jaami­nen ‑Tuot­tei­den ja palvelu­iden markki­noimi­nen ja myyn­nin edis­tämi­nen (ml.sähköinen suoramarkkinointi)

-Tuot­tei­den ja palvelu­iden myyminen

-Rekla­maa­tioiden ja lisä­palvelupyyn­tö­jen toteut­ta­mi­nen ja hoitaminen

-Lasku­tus ja muut taloudel­liset toimenpiteet

-Kulut­ta­ja-asi­akkaiden kohdal­la rek­isteröi­dyn rek­ister­in­pitäjälle anta­ma suos­tu­mus ( tyyp­il­lis­es­ti suos­tu­mus sähköiseen suoramarkkinointiin )

Käsiteltävät henkilötiedot

-Henkilön nimi ja osoite

-Henkilön puhe­lin­nu­mero

-Henkilön sähkö­pos­tiosoite

-Yri­tyk­sen nimi ja osoite

-Yri­tyk­sen puhelinnumero

-Yri­tyk­sen alv.tunnus

-Yri­tyk­sen sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika

Rek­ister­in­pitäjä käsit­telee henkilöti­eto­ja vain sen ajan, jon­ka vuokara­suhde enim­mil­lään edellyttää.

Rek­ister­in­pitäjäl­lä voi olla velvol­lisu­us käsitel­lä joitakin rek­isteri­in kuu­lu­via henkilöti­eto­ja yllä todet­tua pitem­pään lain­säädän­nön tai vira­nomais­vaa­timusten noudattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saa­da pääsy henkilötietoihin

Rek­isteröidyl­lä on oikeus saa­da vahvis­tus siitä, käsitel­läänkö hän­tä koske­via henkilöti­eto­ja, ja jos käsitel­lään, oikeus saa­da kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tieto­jen oikaisemiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus pyytää, että hän­tä koske­vat epä­tarkat ja virheel­liset henkilötiedot kor­jataan. Rek­isteröidyl­lä on myös oikeus saa­da puut­teel­liset henkilötiedot täy­den­net­tyä toimit­ta­mal­la tarvit­ta­vat lisätiedot.

Oikeus tieto­jen poistamiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus pyytää itseään koske­vien henkilöti­eto­jen pois­tamista, jos

a. henkilöti­eto­ja ei enää tarvi­ta niihin tarkoituk­si­in, joi­ta varten ne on kerät­ty; tai

b. henkilöti­eto­ja on käsitel­ty lainvastaisesti.

Oikeus käsit­te­lyn rajoittamiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus rajoit­taa itseään koske­vien henkilöti­eto­jen käsit­te­lyä, jos

a. rek­isteröi­ty kiistää henkilöti­eto­jen­sa paikkansapitävyyden;

b. käsit­te­ly on lain­vas­taista, ja rek­isteröi­ty vas­tus­taa henkilöti­eto­jen­sa pois­tamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoit­tamista; tai

c. rek­ister­in­pitäjä ei enää tarvitse henkilöti­eto­ja käsit­te­lyn alku­peräisi­in tarkoituk­si­in, mut­ta rek­isteröi­ty tarvit­see niitä oikeudel­lisen vaa­teen laa­timisek­si, esit­tämisek­si tai puolustamiseksi.

Vas­tus­tamisoikeus

Rek­isteröidyl­lä on oikeus henkilöko­htaiseen eri­tyiseen tilanteeseen­sa liit­tyväl­lä perus­teel­la mil­loin tahansa vas­tus­taa hän­tä koske­vien henkilöti­eto­jen käsittelyä.

Rek­ister­in­pitäjä ei saa enää käsitel­lä rek­isteröi­dyn henkilöti­eto­ja, pait­si jos rek­ister­in­pitäjä voi osoit­taa, että käsit­te­lyyn on ole­mas­sa huo­mat­ta­van tärkeä ja perustel­tu syy, joka syr­jäyt­tää rek­isteröi­dyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaa­teen laa­timisek­si, esit­tämisek­si tai puolustamiseksi.

Jos henkilöti­eto­ja käsitel­lään suo­ra­markki­noin­tia varten, rek­isteröidyl­lä on oikeus mil­loin tahansa vas­tus­taa hän­tä koske­vien henkilöti­eto­jen käsit­te­lyä täl­laista markki­noin­tia varten, mukaan lukien pro­filoin­tia sil­loin kun se liit­tyy täl­laiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus siirtää tiedot jär­jestelmästä toiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus saa­da hän­tä koske­vat ja hänen itse toimit­ta­mansa henkilötiedot jäsen­nellyssä, yleis­es­ti käyte­tyssä ja koneel­lis­es­ti luet­tavas­sa muo­dos­sa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä val­i­tus valvontaviranomaiselle

Henkilöti­etoa­sioiden kansal­lise­na valvon­tavi­ra­nomaise­na on oikeusmin­is­ter­iön yhtey­dessä toimi­va tieto­suo­javal­tu­ute­tun toimis­to. Sin­ul­la on oikeus saat­taa asi­asi valvon­tavi­ra­nomaisen käsiteltäväk­si, jos kat­sot, että sin­ua koske­vien henkilöti­eto­jen käsit­telyssä riko­taan sitä koske­vaa lainsäädäntöä.